BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА HTTP://WWW.STOTAK.COM 

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между „ТрансТайм“ ООД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн HTTP://WWW.STOTAK.COM. Тези условия обвързват всички потребители. 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

1. HTTP://WWW.STOTAK.COM (електронният магазин) е собственост на „ТрансТайм“ ООД, вписано в търговския регистър, ЕИК: 202896046, адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. Лозенец, бул. Черни Връх No.18, вх.Б, ет.1, ап.2, телефон: 0876 786 825 и електронна поща sales@STOTAK.com . „ТрансТайм“ ООД предоставя на клиентите си посредством HTTP://WWW.STOTAK.COM  възможност да закупуват предлаганите стоки. 

 2. . Работният език на HTTP://WWW.STOTAK.COM с потребителите му е българският език. Потребителите правят своите заявки за покупки като ползват българската кирилска азбука.

3. „ТрансТайм“ ООД съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си и използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията и поведението на своите потребители.

 СЪГЛАСИЕ и СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4. С влизането си в този сайт - HTTP://WWW.STOTAK.COM - потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги напълно и се обвързват с посочените права за ползване. Посещавайки този сайт , потребителите също така се задължават да спазват всички от наложените правила при неговата употреба, както и всички разпоредби на приложимото законодателство от първоначалното влизане до напускането му.  Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите още веднъж се съгласяват изрично и изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия и всички условия на този сайт.

5. С приемането на общите условия и с поставяне на отметка  "Съгласен съм с условията и ги приемам", потребителите декларират, че няма да нарушават правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката.

6. След поставяне на отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количка”. След получаване на потвърждение на поръчката от потребителите се счита, че договорът е сключен.

7. Заявки за покупка на поместените в HTTP://WWW.STOTAK.COM артикули и доставката им се извършва на територията на Република България.

ЦЕНИ

8. Цените на стоките, поместени в HTTP://WWW.STOTAK.COM, са посочени за единица бройка в български лева с ДДС.

9. Заплащането на избраните продукти от потребителите може да се извършва чрез:

- Epay.bg

- Paypal

- Банков превод

- Наложен платеж през Еконт- комбинира куриерска и пощенска услуга, без да е нужен касов бон при разплащането на стоките - при доставка от куриер - потребителите подписват придружаващите стоката документи и заплащат стойността на поръчката. 

10. Стойността на поръчката включва в себе си стойността на конкретния артикул (посочен в интернет магазина http://www.STOTAK.com).

11. Потребителите, избрали някоя от първите пет опции за заплащане, изрично се съгласяват с авансовото плащане.

12.При доставяне на заявената за покупка стока от куриер потребителите подписват придружаващите стоката документи и заплащат стойността на поръчката. 

ДОСТАВКА

13. Заявената за покупка стока се доставя на потребителите лично на посочения от тях адрес или на изрично посочен от потребителите получател.

14. След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите. Доставчик на стоките е Куриерска служба Econt. Собственността върху стоката преминава в момента на доставката и на потребителя. Потребителите осигуряват реален достъп и възможност за получаване на стоката.


15. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които потребителите са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, то „ТрансТайм“ ООД се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и  доставката на стоката.

16. “ТрансТайм“ ООД може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни. Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора. Когато доставчикът изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

17. С цел осигуряване на качествено обслужване на потребителите си, „ТрансТайм“ ООД независимо, че не носи отговорност при доставката на стоката, предоставя на потребителите си възможност да информират „ТрансТайм“ ООД за всякакви нередности, свързани с доставките на стоката чрез Куриерска служба Econt
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.

19. Потребителите подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно „ТрансТайм“ ООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация  потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно. В случай, че не са го сторили, „ТрансТайм“ ООД се освобождава от отговорност за неизпълнение на доставката.

20. Потребителите незабавно уведомяват „ТрансТайм“ ООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

21.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.  “ТрансТайм“ ООД възстановява сумата в срок не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Когато плащането е осъществено с банкова карта, възстановяването на платената сума се извършва само и единствено чрез сторнираща картова операция по същата карта. 

22. Потребителят има право на рекламация при:

- констатирани липси,

 -дефекти на стоката,

- несъответствие с обявени характеристики,

-  несъответствие с обявената търговска марка.

Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

23. В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена и др). 
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. 
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.
 

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ТрансТайм“ ООД

 24. „ТрансТайм“ ООД се задължава да прехвърли собствеността на заявената за покупка стока от потребителите.

 25. „ТрансТайм“ ООД се задължава да осигури куриер и да му предаде заявената за покупка стока.

 26. „ТрансТайм“ ООД се задължава да предаде точно и верно информацията, предоставена от потребителите, свързана с условията и начина на доставката на стоката.

27. В случай на неспазаване на условията за ползване на електронния магазин и нарушаване на етиката, администраторите на HTTP://WWW.STOTAK.COM имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

28. “ТрансТайм“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра. 

„ТрансТайм“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите си от  всякакви обстоятелства от извънреден характер, които „ТрансТайм“ ООД при полагане на дължимата грижа не е могъл и не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

ГАРАНЦИЯ

29. При получаване на стоката от куриер потребителите получават и гаранционен документ. Срокът на гаранцията започва да тече от дата на доставката на стоката.

РАБОТНО ВРЕМЕ

30. Поръчки в електронния магазин HTTP://WWW.STOTAK.COM се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


31. Работното време на електронния магазин HTTP://WWW.STOTAK.COM е Понеделник-Петък, 9:00 – 18:00 ч. Събота и Неделя са почивни дни, в които поръчки не се обработват и изпращат.


32. Всякакви въпроси и онлайн консултации относно продуктите от електронния магазин  могат да бъдат извършвани по всяко време по чата в сайта, когато има свободен оператор на линия (включително и в почивни дни). Консултации по телефон могат да бъдат извършвани в работното време.

33. Поръчки, направени до 15 ч. се обработват и изпращат на същия ден и се получават на следващия работен ден (включително и събота по желание на клиента).
Всички поръчки направени след 15 ч. обикновено се обработват и изпращат на следващия работен ден.АВТОРСКО ПРАВО

34. Цялата информация, публикувана в HTTP://WWW.STOTAK.COM е собственост на „ТрансТайм“ ООД, в т.ч. снимки и описания на артикули.
„ТрансТайм“ ООД дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към електронния магазин. Забранява се копирането на текстове от HTTP://WWW.STOTAK.COM и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на „ТрансТайм“ ООД или без да се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: електронен магазин STOTAK.com”, като  следва да бъде поставен и линк към HTTP://WWW.STOTAK.COM.


 ЛИЧНИ ДАННИ

35.  “ТрансТайм“ ООД защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. „ТрансТайм“ ООД  гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 36. „ТрансТайм“ ООД ще събира и използва лична информация единствено със законосъобразна цел. Всякакви лични данни, които евентуално бихте ни предоставили – Вие предоставяте доброволно и сте съгласни те да бъдат администрирани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

ИЗМЕНЕНИЯ

37. „ТрансТайм“ ООД може да ревизира настоящите Общи условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време едностранно без предупреждение. Дружеството ще  информира потребителите си относно промяната  като постави в HTTP://WWW.STOTAK.COM актуалните Общи условия. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на  HTTP://WWW.STOTAK.COM

 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на HTTP://WWW.STOTAK.COM във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

 

Върни До Горе